Privacystatement

Fysiotherapie Hatert hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacystatement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Hatert houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacystatement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Zorgvuldig omgaan met cookies op onze website.

Als praktijk voor Fysiotherapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacypolicy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Doel: Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Contactformulier:
Indien u vragen heeft kunt u ons altijd benaderen door het contactformulier op de website in te te vullen. Gevraagd wordt om uw naam en contactgegevens in te vullen met daarbij een omschrijving van uw vraag. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vraag te behandelen en om onze dienstverlening te verbeteren.

Nieuwsbrief:
Indien u ons toestemming geeft voor het versturen van een nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres en naam om de nieuwsbrief aan u te versturen. Een eerder gegeven toestemming kunt u altijd intrekken, bijvoorbeeld door op de uitschrijflink te klikken die onder aan elke nieuwsbrief is opgenomen.

Dossier
In het geval u medische gegevens aan ons verstrekt, kunnen deze worden opgenomen in uw persoonlijk dossier. Dit doen wij slechts indien dat wettelijk is toegestaan of wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen.

Verbeteren van onze dienstverlening
Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening. Dat doen wij echter alleen indien u de gegevens met dat doel heeft verstrekt, of ons daar toestemming voor heeft gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw feedback via een vragenlijst.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Andere partijen

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Het maken van foto’s, films en geluidsopnames

Om de privacy van onze gasten én medewerkers te beschermen hanteren wij de volgende regels:

Beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de in beeld gebrachte persoon (gast of medewerker) gemaakt en gebruikt worden. Op het beeldmateriaal mogen geen andere patiënten of medewerkers herkenbaar te zien of te horen zijn wanneer zij daar niet expliciet toestemming voor hebben gegeven. Het gebruik van verborgen camera’s of geluidsopnameapparatuur in onze praktijk is niet toegestaan.

Het gebruik van social media

Via social media horen wij graag wat u van onze praktijk vindt. Het plaatsen van foto’s of filmpjes op social media die in onze praktijk zijn gemaakt, kan echter niet zomaar. Hiervoor is altijd vooraf toestemming van de persoon die u wilt fotograferen of filmen nodig. Ook moet het doel duidelijk zijn. Wanneer iemand vraagt om beeldmateriaal te verwijderen zal hier respectvol mee om gegaan worden. De praktijk zal inspanningen doen om het materiaal te verwijderen. Dit wordt ook van de gasten verwacht.

Bewaartermijn

Fysiotherapie Hatert bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysiotherapie Hatert van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies op onze website

Om de ervaring op de website te optimaliseren, maken de meeste sites gebruik van cookies. Dit zijn technieken die informatie verzamelen en gebruiken, waardoor websites makkelijker in gebruik worden. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je voorkeuren, zoals bv. locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Ook kunnen hierdoor statistieken worden bijgehouden vanuit de webmaster.

Fysiotherapie Hatert gebruikt voornamelijk cookies om website goed te laten functioneren en het bezoek te meten.

 • Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten
 • Wij anonimiseren IP-gegevens: Door een extra stukje code toe te voegen in onze trackingcode van Google Analytics wordt het laatste gedeelte van het IP-adres van websitebezoekers verwijderd
 • Wij hebben onze gegevensdeling met Google uit staan
 • Wij maken geen gebruik van User-id’s
 • Wilt u gebruik maken van een opt-out, dan adviseren we u de volgende toolbar van Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

We waarderen het vertrouwen dat in ons gesteld wordt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Vragen, tips en klachten

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen, tips of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens

Fysiotherapie Hatert
Geeresteinstraat 32
6535 JX  Nijmegen
info@fysiohatert.nl