Hatert Gezond

Al vijftig jaar een wijkpraktijk

Fysiotherapie Hatert is al 50 jaar actief in de wijk Hatert. Wij voelen ons zeer verbonden met de wijk en spelen een actieve rol. We noemen onszelf dan ook wel een echte “wijkpraktijk”.

U kunt ons dan ook steeds terugvinden bij activiteiten die de gezondheid en het welzijn van de mensen in Hatert betreffen: wij maken deel uit van de stuurgroep “Hatert Gezond”, zijn betrokken bij de lessen die gegeven worden in de beweegtuin en verzorgen leefstijlprogramma’s. We hebben een bijdrage geleverd aan het uitzetten van het Rondje Hatert (hardlopen) en Ommetje Hatert Noord en Zuid (wandelen).

De Wijk en Wij

Niet alleen, maar samen

Wij nemen deel in diverse ketenzorgprojecten (COPD, geriatrie, CVA, ParkinsonNet, ClaudicatioNet, MS-zorg om er maar een paar te noemen) en hebben regelmatig overleg met andere disciplines die een rol spelen bij gezondheid en welzijn: huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen,  parkinsonverpleegkundigen etc.

Sinds het najaar van 2014 loopt een mooi project: De Ontmoetgroep, opvang voor kwetsbare ouderen in de wijk. Initiatiefnemer hierin is Wilbert Razing. Samen met onder andere vrijwilligers uit de wijk, studenten van de HAN en de gezondheidsmakelaar van de GGD, is een plek gecreëerd waar kwetsbare ouderen samen komen om te gezamenlijk te eten, te bewegen en het fijn te hebben met elkaar.

HAN in Hatert

Wij werken samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). In Hatert leren, werken en innoveren we rondom vraagstukken die bijdragen aan een gezonde wijk en betere dienstverlening. Dit samen met studenten, professionals en wijkbewoners.

Sparkcentre Fysiohatert
Institute for positive health - IPH

Positieve Gezondheid

In de wijk Hatert in Nijmegen hebben professionals in de wijk een eerste verkenning gedaan hoe men het begrippenkader Positieve Gezondheid kan gebruiken om zorg, welzijn en gezondheidspromotie (meer) met elkaar te verbinden, om een verschuiving op gang kan krijgen van zorg naar welzijn. 

Er zijn geslaagde bijeenkomsten gehouden die niet alleen zeer goed bezocht zijn maar ook echt goede opbrengst leverden in de vorm van drie werkgroepen die de gekozen speerpunten verder hebben uitgewerkt. Wat de deelnemers verder als positief hebben ervaren is dat het goed is om elkaar te zien en te spreken; dit maakt dat je elkaar makkelijker opzoekt als dat nodig is.  Er zijn contacten gelegd die een vervolg hebben gekregen, bijvoorbeeld de integrale aanpak valpreventie. Verder wordt de informatie over de wijkscan door wijkprofessionals gewaardeerd. Er is input gegeven voor het nieuwe wijkaanpak plan (2017 – 2020) wat een mooie basis is voor het in gezamenlijkheid werken aan onderwerpen die men belangrijk vindt.