De wijk en wij

Al vijftig jaar een wijkpraktijk

Fysiotherapie Hatert is al 50 jaar actief in de wijk Hatert. Wij voelen ons zeer verbonden met de wijk en spelen een actieve rol. We noemen onszelf dan ook wel een echte “wijkpraktijk”.

U kunt ons dan ook steeds terugvinden bij activiteiten die de gezondheid en het welzijn van de mensen in Hatert betreffen: wij maken deel uit van de stuurgroep “Hatert Gezond”, zijn betrokken bij de lessen die gegeven worden in de beweegtuin en verzorgen leefstijlprogramma’s. We hebben een bijdrage geleverd aan het uitzetten van het Rondje Hatert (hardlopen) en de Ommetjes Hatert (wandelen). Ook zijn we sponsor van Sportvereniging Hatert.

Niet alleen, maar samen

Wij nemen deel in diverse ketenzorgprojecten (COPD, geriatrie, CVA, ParkinsonNet, ClaudicatioNet, MS-zorg om er maar een paar te noemen) en hebben regelmatig overleg met andere disciplines die een rol spelen bij gezondheid en welzijn: huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, Sociaal Wijkteam, parkinsonverpleegkundigen etc.

Sinds het najaar van 2014 loopt een mooi project: opvang voor kwetsbare ouderen in de wijk. Initiatiefnemer hierin is Wilbert Razing. Samen met onder andere vrijwilligers uit de wijk, studenten van de HAN en de gezondheidsmakelaar van de GGD, is een plek gecreëerd in Wijkcentrum Hatert, waar kwetsbare ouderen op woensdag samen komen om te gezamenlijk te eten, te bewegen en het fijn te hebben met elkaar. Een impressie van de ontmoetgroep zie je hier.

Sparkcentre

Wij maken deel uit van het Sparkcentre, een initiatief van de HAN. In Sparkcentre Hatert leren, werken en innoveren we rondom vraagstukken die bijdragen aan een gezonde wijk en betere dienstverlening. Dit doet de HAN samen met studenten, professionals en wijkbewoners.

Positieve Gezondheid

In de wijk Hatert in Nijmegen hebben professionals in de wijk een eerste verkenning gedaan of en hoe men het begrippenkader Positieve Gezondheid en Sociale Netwerkstrategie kan gebruiken om zorg, welzijn en gezondheidspromotie (meer) met elkaar te verbinden en of men een verschuiving op gang kan krijgen van zorg naar welzijn, en van beiden naar gezondheidspromotie.

Men heeft geslaagde bijeenkomsten gehouden die niet alleen zeer goed bezocht zijn maar ook echt goede opbrengst leverden in de vorm van drie werkgroepen die de gekozen speerpunten verder gaan uitwerken. Wat de deelnemers verder als positief hebben ervaren is dat het goed is om elkaar gezien en gesproken te hebben. Dit maakt dat men makkelijker contact maakt. Er zijn contacten gelegd die een vervolg hebben gekregen. Bijvoorbeeld verbindingen met lopende initiatieven zoals integrale aanpak valpreventie. Verder wordt de informatie over de wijkscan door wijkprofessionals gewaardeerd. Men heeft input gegeven voor het nieuwe wijkaanpak plan (2017 – 2020) wat een mooie basis is voor het in gezamenlijkheid werken aan onderwerpen die men belangrijk vindt.